[Archiwalny] pierwsza licytacja nieruchomości komercyjnej położonej w Mysłowicach

Opis

W dniu 20.09.2013r. o godz. 10.00 w Sali nr 101 budynku   Sądu  Rejonowego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2  odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Konopnickiej obejmującej  działki gruntu w użytkowaniu wieczystym o łącznej pow.1290 m 2 oraz budynek pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej 160,39 m2 stanowiący odrębną od gruntu własność posiadającej założoną księgę w  Sądzie Rejonowym  w Mysłowicach.  Suma oszacowania wynosi : 255.000,00 zł. Cena wywołania  wynosi ¾ wartości oszacowania 191.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  tj. 25.500,00 zł najpóźniej do godz. 9,00 w dniu licytacji  Wpłaty rękojmi można dokonać na konto komornika nr : 69 1020 2528 0000 0602 0103 4289  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika .Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Marek Mrzyk

Kancelaria Komornicza w Mysłowicach

ul. Krakowska 4/1

41-400 Mysłowice

Tel. 322234000

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 191.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny