[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości miejscowości Półwieś, gm. Zalewo woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie Macieja Garczyńskiego wynika, iż: w dniu 10.10.2013r., o godz. 10.05,w Sądzie Rejonowym w Iławie, przy ul. Andersa 2 (sala 36) odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomość poł. w  miejscowości Półwieś, gm. Zalewo, obejmująca grunt oddany w użytkowanie wieczyste (5 działek o łącznej pow. 4,4778 ha) i budynek socjalno – sanitarny o pow. użytkowej 66m2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi Księgę Wieczystą. Na działkach zlokalizowana jest droga, „mogilniki” i kanały odprowadzające ścieki. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi dawna oczyszczalnia ścieków.

1

 

 

 52 600,00

 

52 600,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (89) 679 72 77

www.komornik-iława.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 14 – 200 Iława, ul. Wojska Polskiego 2A

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 52 600,00 zł, zaś cena wywołania 39 450,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie nr 07 1240 1604 1111 0010 2393 1838.

Przystępujący do licytacji nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w sposób określony powyżej do 09.10.2013r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją, nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15.00 do 18.00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Maciej Garczyńskiego

Kancelaria Komornicza w Iławie

ul. Wojska Polskiego 2A, 14 – 200 Iława

tel. (89) 679 72 77

www.komornik-iława.pl

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 39.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka