[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Bukowskiej w Wysogotowie woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 208, odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 

- działkę nr 16/6 o powierzchni 2 223 m kw zabudowaną obiektem piekarni wraz z częścią handlowo-biurową o łącznej powierzchni użytkowej 453,50 m kw (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, składający się z: pomieszczeń produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem socjalnym, przyzakładowego sklepu z zapleczem, pomieszczeń magazynowych oraz komory fermentacyjnej; za budynkiem produkcyjno-magazynowym mieszczą się wiaty wybudowane w konstrukcji stalowej - znajduje się tutaj piec olejowy wraz ze zbiornikami oraz piec na paliwo stałe)

położonej: przy ul. Bukowska, 62-081 Wysogotowo,  dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 646 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 484 575,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 610,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 19-09-2013 r. najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem licytacji w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu lub  w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sali nr 208 tuż przed rozpoczęciem licytacji, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygnaturą nadzoru lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Redelbach

Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 372A, Poznań, 60-169 Poznań

tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86764

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 484.575,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny