[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Dolnej w miejscowości Zawada gm.Mstów woj. śląskie

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-09-2013 r.  w sali numer  22  Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się:

                                                                P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

o godzinie 9:00 - nieruchomości opisanej jako: zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zawada ul. Dolna gm. Mstów   posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Częstochowa. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.844.935,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2.883.701,25 zł+23%VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:
CITI HANDLOWY O/OPOLE 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 384 493,50 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty.

o godzinie 9:30 - nieruchomości opisanej jako: niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zawada, gmina Mstów    posiadająca założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Częstochowa.   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 209.170,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi     3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 156.877,50 zł+23%VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: CITI HANDLOWY O/OPOLE 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 20 917,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty. Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytację dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii  komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00.

Podstawa : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 40, tel. (34) 324-26-56    FAX7 (34) 360-58-55 czestochowa.zajac@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83731 

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 2.883.701,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny