[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego, 42-580 Wojkowice, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Grunt ( działki o następujących numerach ewidencyjnych 1405/4, 1405/2,1405/3), o łącznej powierzchni 3570 metrów kwadratowych zabudowanych domem mieszkalnym. Nieruchomość jest płożona w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Suma oszacowania wynosi 201 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BŚ S.A. 23105012271000009065277254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

25.09.2013 - 09.10.2013

12:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Będzinie mieszczącym się pod adresem: ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr SikorskiKancelaria Komornicza, ul. Sączewskiego 15, Będzin, 42-500 Będzin tel. 32 761 94 59 / fax. 32 761 94 59

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83112

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 150.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka