[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Jastrzębiej w Józefowie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10-04-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, pokój 1, odbędzie się pierwsza   licytacja   nieruchomości   położonej   przy ul. Jastrzębiej ,   05-420 Józefów,   dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 877 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 658 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millennium Bank 62 11602202 0000 0001 7961 8759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, Komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Otwocku mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Piotr Banaszczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Staszica 27, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 7791168 / fax. 22 7791168

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/59216

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 658.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom