[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie woj. świętokrzyskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2013 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Jędrzejowska 29-100, 29-100 Włoszczowa, dla której IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włoszczowie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka zabudowana budynkiem oficyny - mieszkalnym z lat 60 ubiegłego wieku oraz budynkiem mieszkalnym z roku 2006

Suma oszacowania wynosi 326 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 963,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza w Jędrzejowie ul. Osiedle Broniewskiego 14, 29-100 Włoszczowa tel.: 41 3942825 fax.: 41 3942825mail: wloszczowa@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80540

 

 

Numer oferty:
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 244.963,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka