[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. J.Kaczmarskiego w WOłowie woj. dolnośląskie

Opis

 

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach Zespół Wierzytelności MSP i Rynku Mieszkaniowego  informuje,   że w dniu 01-08-2013r. o godz. 10:00 w sali nr 12 Sądu  Rejonowego w Środzie Śląskiej  odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego  przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej  Andrzeja Mazurczak– pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Jacka Kaczmarskiego na działce gruntu nr 16/86 Am-50 o powierzchni 0,0982 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej (w trakcie budowy) o powierzchni użytkowej 155,34m2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej IX Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wołowie prowadzona jest księga wieczysta. 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 349 040,00 zł.  Cena wywołania wynosi 261 780,00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tzn. 34 904,00 zł – w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 11 1910 1048 2407 9901 8599 0001 w Deutsche Bank  PBC SA O/Wrocław albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, pod numerem telefonu 71 389-42-25. Akta – operaty szacunkowe – można oglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów ul. Zaułek Zielony 15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złoża dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Mazurczak, ul. Zaułek Zielony 15, 56-100 Wołów, tel. 71 38 94 225.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80286

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 261.780,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka