[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Mrówczej w Łodzi

Opis

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Mrówcza , 91-512 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość - zabudowana działka gruntu nr 111/1, położona w Łodzi przy ulicy Mrówczej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta.

 Na działce nr 111/1 posadowione są dwa budynki: budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej (powierzchnia zabudowy wynosi 160 mkw; powierzchnia użytkowa wynosi 130 mkw) oraz budynek gospodarczy - garaż (powierzchnia zabudowy wynosi 31 mkw; powierzchnia użytkowa wynosi 24 mkw).

Suma oszacowania wynosi 315 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 53 10301508 0000 0008 0452 4002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ tel. 426366564 / fax. 426366521.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/81894

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 236.475,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom