[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Podłącze w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2013 o godz. 14:50w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-143, odbędzie się       

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Podłącze , 30-218 Kraków, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  573 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  430 200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BPH S.A. 10106000760000404030101522. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać dnia 22.08.2013r. godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika dnia 23.08.2013r. w godz. od 9:00 do 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornik-krakow.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/48,Kraków, 31-564 Kraków tel. 124143840 / fax. 124143845

www.komornik-krakow.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83221

 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 430.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka