[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Rzeźniczej w Dobczycach woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 sierpnia 2013r.o godz.12.00 obędzie się: w Sądzie Rejonowym w Myślenicach

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Dobczyce, przy ul. Rzeźniczej, tj. działki nr 958/5  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Myślenicach z/s w Dobczycach.

Działka nr 958/5 oszacowana jest na kwotę: 372.463,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 279.347,25zł. Działka nr 958/6 oszacowana jest na kwotę: 37.340,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 28,005,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,b y najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Podstawa : obwieszczenie UL. PIŁSUDSKIEGO 14, 32-400 MYŚLENICE tel.: 12 2721137; fax.: 12 2721137; mail: myslenice@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 279.347,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka