[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Wiśniowej w Kleszczowie woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska, pokój 3 lub 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Wiśniowa, 63-005 Kleszczewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 520 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/81876

 

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 390.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom