[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Alwerni w rejonie ul. Krasickiego woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini (adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 134; tel.  032 711 82 99; email: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, iż nadzień: - 11.09.2013r. godz. 13.30.  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została: pierwsza licytacja nieruchomości: - złożonej z działek nr 1751/35 i 1751/36 o łącznej powierzchni 2,6689 ha oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowaną konstrukcją hali produkcyjnej będącej w trakcie budowy. Nieruchomość objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Alwerni w rejonie ul. Krasickiego, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, woj. małopolskie. Działki nr 1751/35 o pow. 1,1177 ha i 1751/36 o pow. 1,5512 ha zlokalizowane są w strefie peryferyjnej miasta Alwernia, na terenie Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. Dojazd do działek dobry. Dostęp do drogi publicznej (ul. Krasickiego) odbywa się drogami zakładowymi, po ustanowionej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki 1751/24 i 1751/27 objęte księgą wieczystą numer: 75582. Drogi zakładowe są utwardzone, posiadają nawierzchnię bitumiczną. Działki nr 1751/35 i 1751/36 funkcjonalnie tworzą jedną całość gospodarczą. Kształt kompleksu działek regularny - prostokąt. Teren płaski, miejscami podmokły. Południowa i wschodnia część nieruchomości (działka nr 1751/36) porośnięta zadrzewieniem śródpolnym - samosiejki brzozy i wierzby. W centralnej części nieruchomości zlokalizowana jest konstrukcja hali produkcyjnej. Hala produkcyjna będąca w trakcie budowy, konstrukcja złożona z 50 słupów prefabrykowanych osadzonych w stopach fundamentowych. Na słupach betonowych oraz drewnianych zamontowana konstrukcja dachu - dźwigary z drewna klejonego (50 sztuk), wzmocniona stalowymi cięgnami i drewnianymi belkami. Przestrzeń pomiędzy słupami wypełniona murem betonowym, posadzka w wewnętrznej części hali utwardzona tłuczniem. W obiekcie wykonano wypust instalacji kanalizacyjnej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.399.517,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych) + podatek VAT wg stawki 23 % (781.888,91 zł). RAZEM: 4.181.405,91 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.136.054,44 zł (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery 44/100 złotych). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 418.140,59 zł (czterysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści 59/100 złotych)  (10% ceny oszacowania nieruchomości)  najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001   Deutsche Bank PBC S.A.  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii. Operat szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini adres: 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 134; tel.  032 711 82 99; email: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84831

  

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 3.136.054,44 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny