[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Łazach gmina Łaziska Górne woj. śląskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie z siedzibą przy Wyszyńskiego 12, 43-190 Mikołów, pokój 43, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Łazy , 43-170 Łaziska Górne, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana halą produkcyjną, budynkiem biurowym i posadowionym na nieruchomości węzłem betoniarskim marki Piccini.

Suma oszacowania wynosi 2 244 135,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 683 101,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 224 413,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 4, Mikołów, 43-190 Mikołów tel. 32 22 66 182 / fax. 32 22 66 182.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/81379

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 1.683.101,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny