[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Jamnica gm. Kamionka Wielka woj. małopolskie

Opis

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.09.2013r. o godz. 09:00 w sali nr 010 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości stanowiącej  opisanej jakonieruchomość gruntowa zabudowana składającej się z działki gruntowej o nr ew. 337/1 położonej w miejscowości: Jamnica gm. Kamionka Wielka.

Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków i budowli tj. budynkiem hotelowym
z zapleczem gastronomicznym oraz pomieszczeniem do grillowania, budynkiem mieszkalnym, budynkiem świetlicy z garażem, zespołem kortów tenisowych, ogrodzeniem części zabudowanej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.384.000,00 zł + 23%VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.038.000,00zł + 23% VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania  tj. kwotę: 138.400,00 zł +23%VAT. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Nowym Sączu Artur Kłonica

33-300 Nowy Sącz ul.  Rynek 13

nowy.sacz3@komornik.pl

  

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 1.038.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny