[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Biała Góra gmina Dobryszyce woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2013r. o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. 1000-lecia 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy  Biała Góra , 97-505 Dobryszyce, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 853 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 639 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Radomsku 77 89800009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Kancelaria Komornicza, Bożena Pietras ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko tel. / fax..: 044 682 33 55

 

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 639.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka