[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Blachownia woj. śląskie

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2013 r. o godz. 09:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Blachownia, przy ul. Częstochowska , opisana jako działka numer 60 obręb 0006 Ostrowy, o powierzchni 0,3390 ha posiadająca założoną wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.557.500,00 zł + podatek VAT 23%, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.168.125,00 zł + podatek VAT 23%

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 155.750,00 zł + VAT 23%, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 1491/13. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: City Handlowy O/Opole nr: 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać ze sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 09:00 do godziny 11:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sadzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy. Dąbrowskiego 32/35. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy                                
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Agnieszka Piskała 
Kancelaria Komornicza ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. 034 324-61-06

email: czestochowa@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 1.168.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny