[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Dzbądzek , gmina Goworowo woj. mazowieckie

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 23-07-2013r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce 07-400 ,ul. Mazowiecka 3, sala nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami inwentarskimi  o pow. 0,8400 ha oraz nieruchomości rolnej niezabudowanej; nieruchomości leśnej; nieruchomości rekreacyjnej,  nieruchomości wydzielonych pod drogę wewnętrzną  ( łącznie 8,1593 ha), położonej: Dzbądzek , 07-440 Goworowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania nieruchomości zabudowanej działki o łącznej pow. 0,8400 ha wynosi 182 386,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 789,50 zł. Pozostałych gruntów suma oszacowania wynosi 284 237,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 177,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 238,60zł i 28 423,70zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce 41 10203802 0000 1502 0037 8505. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska

Kancelaria Komornicza ul. Goworowska 2B, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 7644753 (29) 6911881 e-mail: ostroleka2@komornik.plwww.komornik.ostroleka.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76882

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 349.967,30 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka