[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Gawrony woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Andrzej Ziółecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy W Kutnie IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 316 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 502,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 667,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PKO BP O. Zgierz 10 1020 3440 0000 7502 0016 0044.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: M. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Andrzej Ziółecki

Kancelaria Komornicza, Pl. Kościuszki 11, Łęczyca, 99-100 Łęczyca

tel. 247212813 / fax. 247212813

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65875

 

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 237.502,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka