[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Imielno gm. Lednogóra woj. wielkopolskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9 B/49, 62-200 Gniezno, pokój 49B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Imielno, 62-261 Lednogóra, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 284 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Gniezno 75102041150000990200040188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym  się pod adresem: Franciszkańska 9 B, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 20, Gniezno, 62-200 Gniezno tel. 614245351 / fax. 614245351.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80028

 

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 213.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom