[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Kamianka gm.Rzekuń woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 18-04-2013r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Kamianka, 07-411 Rzekuń, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 202 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 41 10203802 0000 1502 0037 8505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

KS przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Bożena Otłowska

UL. GOWOROWSKA 2B lok. 2, 07-400 OSTROŁĘKA

tel.: 029 7644753

fax.: 029 7642572

mail: ostroleka2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/59201

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 151.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka