[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Komorniki gmina Mokrsko woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Józef Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości , położonej przy Komorniki, Motyl Żelazna, 98-345 Mokrsko, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 129 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 16102045640000550200402404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Józef StolarczykKancelaria Komornicza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 31, Wieluń, 98-300 Wieluń, tel. 438431423 / fax. 438433674. 

 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 97.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka