[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Kulany gm. Wieczfnia Kościelna woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 11.10.2013r. o godzinie 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 1B,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o łącznej pow. 1.6723 ha

- działka nr 220/4 o pow. 0,3423 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem mieszkalnym o pow. użytkowej 163,70 m kw. I garażowo magazynowym z dobudowaną kotłownią

Suma oszacowania wynosi 379.140,00 PLN cena wywołania 284.355,00, PLN rękojmia 37.914,00 PLN - niezabudowanej działki gruntu nr 222 o pow. 1,33 ha – grunt rolny

Suma oszacowania wynosi 16.620,00 PLN cena wywołania 12.465,00 PLN rękojmia 1.662,00 PLN położonej: w m. Kulany, 06-513 gm. Wieczfnia Kościelna. Dla nieruchomości IV Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 395.760,00 PLN, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i  wynosi 296.820,00 PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 39.576,00 PLN do godz. 10:00 w dniu licytacji w kancelarii Komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA O/ w Ciechanowie 15102015920000210200543538

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy Komornika, wadium winno być wpłacona z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie  przed rozpoczęciem licytacji że wadium znajduje się  na rachunku bankowym Komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga

Adres kancelarii komornika: ul. Długa 9A/1, 06-500 Mława 1 tel. 236553457

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84651

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 296.820,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka