[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Leoncin Teofile woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 19.09.2013r. o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim I Wydział Cywilny, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 19 w Sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: położonej 05-155 Leoncin Teofile, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, którą stanowią: działka nr Ew. 62/8 o powierzchni 0,0534 ha i działka nr Ew 62/10 o powierzchni 0,1355 ha z obrębu 0028- Teofile, gmina Leoncin, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1889 ha. 

Suma oszacowania wynosi 136 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 289,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 638,60 zł. Rękojmia powinny być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O w nowym Dworze Mazowieckim 90 12403480 1111 0010 0930 4966  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 14:00, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim  I Wydział  Cywilny przy ul. Słowackiego 19 pok. Sekretariat odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Macieja Gierszewskiego Kancelaria Komornicza w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Jana Nałęcza 37, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

e-mail: nowydwor2@komornik.pl, www.komorniknowydwormazowiecki.pl

Tel. 022 775 69 60

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 102.289,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka