[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Nadziejów gm. Stąporków woj. świętokrzyskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 23 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w  Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5  odbędzie się:

P I E R W S Z A        L I C Y T A C J A

Nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nadziejów gm. Stąporków  składającej się z działki nr 151 o pow. 0,0600 ha dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich prowadzona jest księga wieczysta.

Oszacowana jest na łączną kwotę : 189.281,00 zł w tym : (budynek murowany parterowy wolnostojący częściowo podpiwniczony, śmietnik murowany, ustęp murowany, zbiornik na ścieki, przyłącze elektryczne i wodociągowe)


Cena wywołania :  142.000,00 zł  Rękojmia : 18.930,00 zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do chwili otwarcia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.  Nieruchomość  można  oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w  godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 - 15.30.Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz UL. IWO ODROWĄŻA 16, 26-200 KOŃSKIE; tel.: 41 3723879; fax.: 41 3723879; mail: konskie@komornik.pl 

 

Numer oferty:
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 142.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka