[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Sulęcin

Opis

KOMORNIK: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza w  Sulęcinie ul. Kilińskiego 9 , 69-200  Sulęcin

Tel. 0-95 755 90 90

Sygn. KM 2192/10

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.04.2013 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Sulęcinie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 30, w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja:

 

niewydzielonych części nieruchomości należącej do dłużnika: Jarosław Socha, Wanda Socha

położonej: 69-200 Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1U/00000953/2.

 

Suma oszacowania wynosi 64.800,00 zł, zaś

CENA WYWOŁANIA JEST RÓWNA 3/4 SUMY OSZACOWANIA I WYNOSI48.600,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.480,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1  odpis protokołu oszacowania nieruchomości ,operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc.

 

Numer oferty:
Region:
  • lubuskie
Cena: 64.800,00
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom