[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Szklarnia gm. Piecki woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 09-09-2013r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie z siedzibą przy ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 53/3, 53/4, 53/5, 53/6 53/7  o powierzchni 1.307 ha, położonej w Szklarni gm. Piecki, w pobliżu jeziora Krzywy Róg, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania działki gruntu 53/3 o pow. 3026 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/3 części w działce gruntu nr 53/7 stanowiącej drogę dojazdową wynosi 102.095,33 PLN, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76.571,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.209,53 zł.   

Suma oszacowania działki gruntu 53/4 o pow. 3003 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/3 części w działce gruntu nr 53/7 stanowiącej drogę dojazdową wynosi 101.353,33 PLN, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76.015 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.153,33 zł.   

Suma oszacowania działki gruntu 53/5 o pow. 3002 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/3 części w działce gruntu Nr 53/7 stanowiącej drogę dojazdową wynosi 101.320,33 PLN, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.990,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.132,33 zł.   

Suma oszacowania działki gruntu 53/6 o pow. 3607 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o  powierzchni użyt. 105,41m2, budynkiem handlowym o pow. użytk. 63,43m2 oraz budynkiem gospodarczym i murowanym domkiem letniskowym wynosi 402.000,00 PLN zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40.200,00 zł.   

Suma oszacowania łączna wynosi 706 768,99 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 530 076,74 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 676,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum 28102036390000850200050377.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka