[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Łukta k. Ostródy woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2013r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej dz. nr 158 o pow 1,0900ha zabudowana halą produkcyjną z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi ( konstrukcja stalowa ) o pow. 806,11m2, suszarnią do drewna - jedna komora typ HAJNÓWKA SK 100 i kotłownią, nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną z własnym transformatorem 150kV, instalację wodną i kanalizacyjną położonej: 14-105 Łukta K. Ostródy, DĄG, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 791 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 593 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Hanna Żołnowska

Kancelaria Komornicza w Ostródzie

14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41

tel. (089) 6464766, Fax 6460585

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 593.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny