[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w gminie Opoczno woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-06-2013r. o godz. 14:15 w Sąd Rejonowy w Opocznie 26-300 Opoczno, ul.Biernackiego 20  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej :

1. nieruchomość rolna zabudowana - działki nr 425, 426, 23,24 29, 276, 277, 399, 517, 753, 879, 282 o łącznej pow. 1,04 ha położonej: gm. Opoczno, obr. Sitowa,  dla której Sad Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta.


2. nieruchomość rolna - działka nr 1405 o pow. 0,11 ha  położonej: gm. Opoczno, Ostrów,   dla której  Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.


Suma oszacowania - łącznie (1 i 2) wynosi 275 980,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     206 985,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 598,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb. 43 10203916 0000 0202 0082 5125.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski

ul. Piotrowska 59 C, 26-300 Opoczno

TEL.: 44 7553310

FAX.: 44 7553310

mail: opoczno@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 206.985,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka