[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Oleśnie woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2013 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy  33-210 Olesno, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi księgę wieczystą..

Suma oszacowania wynosi 185 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86973 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 139.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny