[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Ostrzeszowie woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2013 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie z siedzibą przy Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 63-500 OSTRZESZÓW, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: 

Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta. Nieruchomość składa się z 3 działek ewidencyjnych i posiada bezpośredni dostęp do drogi – ulicy Przemysłowej w Ostrzeszowie. Nr działek: 2040/27, 2040/68, 2040/69; Obszar: 0,4380ha . Działki w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działek utwardzony wybetonowany a w części przy budynku korzystanie zagospodarowany z wydzieloną częścią rekreacyjną, porośnięty trawą z wydzielonymi ścieżkami spacerowymi, z drzewami i krzewami niskopiennymi ozdobnymi oraz ozdobną fontanną. Zagospodarowanie działki korzystne. Na nieruchomości znajduje się blaszany budynek magazynowy, murowany budynek magazynowy oraz budynek dyskoteki z częścią biurową i pełnym zapleczem kuchennym. Funkcjonalność nieruchomości dobra. Zagospodarowanie korzystne. 

Suma oszacowania wynosi 1 149 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 862 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 114 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 45102022410000220200129940. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 30.07.2013 - 13.08.2013 w godzinach 10:00 - 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Marek Stolarczyk Kancelaria Komornicza, Zamkowa 13, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów tel. 627322830 / fax. 627322839

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85664

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 862.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny