[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w Tylicach gmina ZGorzelec woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 25.03.2013r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 118 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości. 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Tylice, gm. Zgorzelec, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 253/32 o pow. 0,0350 ha na której posadowiony jest pawilon handlowy o konstrukcji stalowej wykonany z płyt warstwowych, na płycie betonowej, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, o powierzchni zabudowy 93,50 m2 i powierzchni użytkowej 82,90 m2. Istnieje rozbieżność między stanem wykazanym w księdze wieczystej a ewidencją gruntów i stanem rzeczywistym. Obiekt budowlany nie został ujawniony w księdze wieczystej, według zapisów KW nieruchomość gruntowa nie jest zabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 18.550,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 13.912,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160220200000001 5899 1857. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska

Kancelaria Komornicza 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 13, IIp. 

tel.: 75/6477 077, fax: 75/6477 077, www.komornikzgorzelec.pl, email: zgorzelec3@komornik.plkonto: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 43116022020000000158991857

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 13.912,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny