[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w w Ustroniu Hermanicach woj. śląskie

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepana Kubica wynika, iż: w dniu 25.09.2013r., o godz. 10.00,w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 101 odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomości, obejmujące działki o numerach:

-      353/14 o łącznej pow. 163 m2, poł. w Ustroniu Hermanicach, wykorzystywaną jako droga wewnętrzna,

-      360, 366/1, 357/13, 357/15, 359/6 o łącznej pow. 10559 m2, poł. w Ustroniu Hermanicach, stanowiące grunt niezabudowany, niezagospodarowany, teren usług różnych,

dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgi wieczyste.

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

29 548,29

 

 

 

1 198 345,95

 

 

 

29 548,29 

 

 

 

1 198 345,95

Telefon kontaktowy do Komornika: (33) 856 11 83

cieszyn.kubica@komornik.pl; www.komornikcieszyn.com

 Adres Kancelarii Komorniczej: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11

Suma oszacowania nieruchomości wynosi odpowiednio: 29 548,29 zł i 1 198 345,95 zł (w sumach tych uwzględniono podatek VAT), cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi odpowiednio: 22 161,21 zł i 898 759,46 zł, zaś wysokość rękojmi wynosi 2 954,82 zł i 119 834,59 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii komorniczej, ul. Bielska 11, 43-400 Cieszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Szczepana Kubica

Kancelaria Komornicza w Cieszynie

ul. Bielska 11, 43-400 Cieszyn

tel. (33) 856 11 83

e-mail: cieszyn.kubica@komornik.pl;

adres strony: www.komornikcieszyn.com

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 920.920,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka