[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym przy ul Parowcowej w Warszawie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 24-04-2013r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 423, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 512m2, dz. 23 z obr. 2-08-02 zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 556,10 m2, położonej przy ul. Parowcowej  w Warszawie, dla której Sąd Rej.dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   1 783 975,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania  i wynosi 1 337 981,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 178 397,50 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 62 10201169 2040 0000 2004 2612 bądź też złożona w gotówce bezpośrednio przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy II Wydział Cywilny przy ul. Marszałkowskiej 82, Nieruchomość można oglądać w dniach 11-04-2013r. i 18-04-2013r. o godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefana Pawła Gintowt

ul. Grójecka 34/8

02-308 Warszawa

TEL.: 22 6591927

EMAIL: WARSZAWA8.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/63128 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.337.981,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny