[Archiwalny] Pierwsza licytacja użytkowania wieczystego działki z własnością zabudowy OW Niagara i prawa własności zabudowanych działek przy ul. Isepnickiej w Międzybrodziu Żywieckim woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.05.2013 o godz 9.30 w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1) nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu  w postaci użytkowania wieczystego działki 1350/6 z własnością zabudowy OW NIAGARA położonego w Międzybrodziu Żywieckim, przy ul. Isepnickiej.

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 4.568.000,00  zł.

Kwota wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.426.000,00 zł (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 456.800,00 zł) 

2) nieruchomości  położonej w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Isepnickiej  opisanej jako prawo własności działek 2916/7 i 2936/7 zabudowanych pozostałymi budowlami OW NIAGARA

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 840.000,00 zł.   Kwota wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 630.000,00 zł (sprzedaż nie podlega   podatkowi od towarów i usług VAT). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 84.000,00 zł). 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

34-300 Żywiec ul.  3 Maja 31

TEL. 033 861-56-65
E-MAIL:ZYWIEC@KOMORNIK.PL

zywiec@komornik.pl

http://komornik.easyisp.pl

 

  

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny