[Archiwalny] Pierwsza licytacja udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości przy ul. Kaszubskiej w Opolu

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2013r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy W Opolu
45-368 Opole, Ozimska 60 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej udział 1/4
w użytkowaniu wieczystym działki gruntowej nr 288/2 km 56 o pow. 0,2820 ha do dn. 2089-12-05 i
własność budynków na niej posadowionych stanowiących odrębną nieruchomość. Nieruchomość gruntowa położona jest w dzielnicy produkcyjno-magazynowo-składowej miasta Opola. Dojazd dogodny drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Teren działki równy, płaski, o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych, w części tereny zieleni z nasadzeniami. Działka uzbrojona w sieć infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną, sieć telekomunikacyjną, ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach. Kształt działki regularny, nie ogranicza możliwości użytkowania nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest następującymi budynkami: Budynek garażowy wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy, wysoki, w części magazynowej budynek niższy. Fundamenty ławy żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe. Ściany konstrukcyjne nadziemna murowane z bloczków betonowych i cegły ceramicznej. Stolarka okienna stalowa + przeszklenia z luksferów, drzwi drewniane. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienno-cementowe gładkie. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, odgromową. Rynny i rury spustowe stalowe. Aktualnie budynek użytkowany jest jako warsztat produkcyjny. Dane techniczne: Kubatura - 512,0 m3, Powierzchnia użytkowa - 133,0 m2, Powierzchnia zabudowy - 144,0 m2. Budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, bez podpiwniczenia, parterowy, wysoki, w zabudowie zwartej z budynkiem magazynowym z częścią mieszkalną. Fundamenty ławy żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe. Ściany konstrukcyjne nadziemna murowane z bloczków betonowych i cegły ceramicznej. Słupy
konstrukcyjne + podciągi żelbetowe. Stropodach jednospadowy, konstrukcji żelbetowej, kryty papą.
Bramy i drzwi zewnętrzne stalowe, okna w części z PCV + przeszklenia z luksferów, drzwi wewnętrzne płycinowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienno-cementowe gładkie, malowane emulsyjnie, w pomieszczeniach mokrych licowane płytkami ceramicznymi. Posadzki betonowe, w części socjalnej wyłożone płytkami ceramicznymi. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, odgromową, ogrzewanie nagrzewnicami zasilanymi prądem. Rynny i rury spustowe stalowe. Funkcję budynku stanowi: część produkcyjna - warsztat mechaniczny, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia socjalne + wc. Dane techniczne: Kubatura - 1165,0 m3, Powierzchnia użytkowa - 234,0 m2, Powierzchnia zabudowy - 248,0 m2. Budynek magazynowy z częścią mieszkalną, bez podpiwniczenia, parterowy, w zabudowie zwartej z budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną. Fundamenty ławy żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe. Ściany konstrukcyjne nadziemna murowane z bloczków betonowych i cegły ceramicznej. Stropodach jednospadowy, kryty papą. Bramy i drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane, okna drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienno-cementowe gładkie, w części malowane emulsyjnie. Posadzki betonowe, w części pokryte wykładzinami z tworzyw sztucznych. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, odgromową. Rynny i rury spustowe stalowe. Funkcję budynku stanowi: część mieszkalna i część magazynowa. Dane techniczne: Kubatura - 561,0 m3, Powierzchnia użytkowa - 142,0 m2, Powierzchnia zabudowy - 156,0 m2. Nieruchomość obciążona prawem osobistym polegającym na prawie korzystania  z udziału wynoszącego 1/4 cześć w nieruchomości,  na zasadach wyłączności z baraku mieszczącego w sobie mieszkanie oraz część magazynową o powierzchni użytkowej 142,00 m2". W przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne będzie odprowadzenie V AT -u z tego tytułu.

położonej: 45-323 Opole, Kaszubska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 799.600,00 zł a udział 1/4 należący do dłużnika
oszacowany na kwotę 199 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 990,00 zł.

Rękojmię można uiścić:  w kancelarii Komornika w Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 23.08.2013 r.), lub na konto komornika najpóżniej do dnia 25.08.2013 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000
5002 0093 0313 z dopiskiem "wadium na licytację"

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11 :00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A w pok, 116. Odpis-protokołu oszacowania nieruchomości operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV)
przy Sądzie Rejonowym w Opolu
Bartłomiej JabłońskiKancelaria Komornicza Gen. Zajączka 18/4, 45-050 Opoletel. (077)4566831 fax (077)4537426 e-mail: opole4@komomik.pl
www.opolekomornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 149.925,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny