[Archiwalny] Pierwsza licytycja nieeruchomości w WIlczogórze gm. Sierpc woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej Wilczogóra, 09-200 Sierpc, dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 415 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 311 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Płocku mieszczącym się pod adresem: Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 29A, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 14 23 / fax. 24 275 14 23

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62002

 

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 311.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka