[Archiwalny] Piła, woj. wielkopolskie, ul. Masztowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile z siedzibą przy al. Powstańców   Wielkopolskich   79,   64-920   Piła,   pokój   209,   odbędzie   się   druga   licytacja   nieruchomości położonej   przy   ul. Masztowa, 64-920 Piła, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka gruntu o pow. 603m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem i częścią usługową o pow. 260,81m2

Suma   oszacowania   wynosi   550 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania i wynosi 366 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616. (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację) .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pile mieszczącym się pod adresem: al. Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pile

Sławomir Kowalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Młynarska 15, 64-920 Piła

tel. (67) 350 98 44 / fax. (67) 350 98 44

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204502

 

Numer oferty: L/11/N/03/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 366.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie