[Archiwalny] Pilaszków, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VIII odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/4 w nieruchomości położonej: 05-85O-Ożarow Mazowiecki, Pilaszków, ulica Piękna dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

nr.działki 33/1, nr,działki 33/6,  nr.działki 33/7, nr.działki 33/8, nr.działki 33/9,  nr.działki 33/10,nr.działki 33/11  nr.działki 33/13  położonej: 05-850-Ożarów Mazowiecki, Pilaszków. ulica Piękna.

Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika  w  nieruchomości wynosi 74 741,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 055,75 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł.

Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika  w nieruchomości  wynosi 74 741 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 055,75 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 474,10 zł.

Suma oszacowania za udział 1/4 dłużnika  w nieruchomości  wynosi 19 313,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 875,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 931,30 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                       

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie  Marcin Jankowski  Kancelaria Komornicza w Ożarowie Mazowieckim 05-850 Ożarów Mazowiecki Poznańska 258 tel. 22 725 64 02.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232787

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232762

 

Numer oferty: L/80/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka