[Archiwalny] Pilawa, woj. dolnośląskie - budynek mieszkalny, działki - I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2013r. o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja : 

1) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gospodarczym i wiatą, położonej w miejscowości Piława  gmina Mietków, powiat wrocławski, stanowiąca działkę nr 99,

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 0,7742 ha.  Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta. Suma oszacowania wynosi 870.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 652.500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87.000,00 zł. 

2) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne, składającej się z jednej działki o numerze 126/2, położone są w miejscowości Piława, gmina Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1148 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość przylega do drogi gruntowej niepublicznej, dojazdowej stanowiącej nieruchomość. 

Suma oszacowania wynosi 46.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.600,00 zł. 

3) prawo własności udziału ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, położony w miejscowości Piława, gmina Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składającego się z jednej działki o numerze 126/4. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0448 ha. Nieruchomość stanowi drogę niepubliczną dojazdową, gruntową.

Suma oszacowania wynosi 13.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.300,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 21 10205242 0000 2502 0261 9229 z dokładnym wskazaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłacona rękojmia. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia licytacji.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora UL. ŚLĄSKA 3/2, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA TEL.: 71 3966729

MAIL: SRODA.POKORA.PL  

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96774

Numer oferty: L/13/N/10/2013
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 696.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka