[Archiwalny] Pilica, woj. śląskie, Pl. Mickiewicza - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-03-2015r. o godz. 14:30w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul.Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej : 42-436 Pilica, ul.Plac Mickiewicza dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 732 , obręb Pilica, o powierzchni działki 0,0310 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 124,75 m2 budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,04 m2, kotłownią o powierzchni użytkowej 13 m2, oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 356 068,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 237 378,67zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 606,80zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest w dniu 16-03-2015r na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Zawierciu : Bank Gospodarstwa Krajowego O.w Katowicach 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem ICo 2333/13 oraz w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, określone w tym artykule. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie Co 2333/13 .

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik Kancelaria Komornicza w Zawierciu 42-400 Zawiercie Westerplatte 1 tel. 32 67 11 680 e-mail: zawierciel@komomik.plwww.komomik-zawiercie.pl

 

Numer oferty: L/43/N/02/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka