[Archiwalny] Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, ul. Gliniana - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2015 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego położonej przy ul.Gliniana, 97-300 Piotrków Trybunalski, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka o powierzchni 5203 m kw, na której znajdują się parterowe budynki magazynowe z wydzieloną częścią biurową i socjalną. Budynki o konstrukcji uprzemysłowionej, ściany działowe i zewnętrzne z elementów ceramicznych. W częściach magazynowych instalacja energetyczna, w częściach socjalnej i biurowej dodatkowo instalacje wodno-kanalizacyjne. Powierzchnia budynku wynosi 1399m kw i jest ona obecnie przedmiotem najmu. 

Suma oszacowania wynosi 579 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 434 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA o Piotrków Trybunalski 46 10203916 0000 0202 0078 6756.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Sławomir Suliński

Kancelaria Komornicza, Al.3-go Maja 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 446497370 / fax. 446497370

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200204

Numer oferty: L/93/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny