[Archiwalny] Pisarowce, woj. podkarpackie - nieruchomośc gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza w Sanoku, ul. Cerkiewna 7 na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 30 wrześniu 2014 r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 104 odbędzie się: druga licytacja                                          

nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr 370/4 o pow. 0,2368 ha położonej w miejscowości Pisarowce, wraz z udziałem 1/60 części w działce nr 370/12 (droga).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 65.376,00 zł. Suma wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.43.584,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości li. kwotę 6.537,60 zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w Kancelarii Komornika albo na konto Komornika nr: 86 1020 2980 0000 2802 0002 9934 PKO BP SA. Nieruchomość można oglądać w godz. od 12:00 do 18:00 na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sanoku. Osoby pozostające w związku małżeńskim i mające wspólność majątkową małżeńską, powinny uczestniczyć w licytacji razem z małżonkiem, ewentualnie przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone przez małżonka, stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk ul. Cerkiewna 7, 38-500 Sanok tel.: 13 4636821, 13 4631467 email: sanok@komornik.pl

 

Numer oferty: L/47/N/08/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 43.584,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka