[Archiwalny] Płaczków, woj. świętokrzyskie - budynek mieszkalno-handlowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Płaczków 26-120 Bliżyn, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość rolna o pow. 0,1386 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-handlowym o pow. 217,40 m kw. około 50-letnim z późniejszą nadbudową i rozbudową. Wg opinii biegłego użytkowanie budynku w obecnym stanie technicznym jest niedopuszczalne - budynek w złym stanie technicznym, nienadający się do użytkowania. Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną zwykłą na kwotę 250000,00 zł, na rzecz PKO BP S.A.; hipoteką umowną kaucyjną na kwotę 60000, 00 zł, na rzecz PKO BP S.A.; hipoteką przymusową zwykłą na kwotę 14015,56 zł, na rzecz ZUSu; hipoteką przymusową na kwotę 1184,00 zł, na rzecz Gminy Bliżyn. 

Suma oszacowania wynosi 115 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 510,00 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w kancelarii komornika w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. 76 1020 2629 0000 9602 0090 4763.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać akta egzekucyjne wraz z elaboratem szacunkowym w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej mieszczącym się pod adresem: Krasińskiego 11, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż licytacyjna nie podlega podatkowi VAT. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz Kancelaria Komornicza, Plac Floriański 3, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna tel. 412537781 / fax. 412537781.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219410

Numer oferty: L/121/N/05/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 86.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka