[Archiwalny] Plichów, woj. podkarpackie, ul. Słoneczna - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Marcin Rusiniak zawiadamia na podstawie art. 953 Kpc w związku z art. 955 Kpc, że w dniu 17-01-2014 r. o godzinie 10:00 w Budy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16, sala nr 10 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa, zabudowana domem jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczona jako działka 1475/1 o pow. 0,1992 ha położona w Pilchowie (Agatówka ul. Słoneczna), która posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 193.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 145.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 19.360,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej upoważnionych według prawa bankowego do jej wysławienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kasie Kancelarii Komornika lub na jego konto nr: 95 2030 0045 1110 0000 0157 7070 Bank Gospodarki Żywnościowej SA podając sygn.akt KM 1307/11 oraz dane wpłacającego

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Marcin Rusiniak Kancelaria Komornicza w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. I-go Sierpnia 12 tel./fax (15) 642 10 03

Numer oferty: L/23/N/01/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 145.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom