[Archiwalny] Płock, woj. mazowieckie, ul. Baczyńskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2015r. o godz. 11:40 w w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego lOb w sali nr 114 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 09-409 Płock, ul. Baczyńskiego 1, dla której Sąd Rejonowy Płock Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal mieszkalny o pow. 59,63 m. kw. położony na III piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego.

Suma oszacowania wynosi 200 595,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 730,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20059,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Płocku 25102039740000580200066Ó01 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika przy Sądzie Rejonowym w Płocku przy ul. Grodzkiej 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka

Kancelaria Komornicza w Płocku 09-400 Płock ul. Grodzka 13

tel. (24) 2688680, tel./fax 2685470 e-mail: plock2@komornik.pl

Numer oferty: L/27/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 133.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie