[Archiwalny] Płock, woj. mazowieckie, ul. Szarych Szeregów - lokal mieszkalny (59,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądowy Rejonowym w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2014r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy Al. Kilińskiego 10 b w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 59.70 m.kw. na 3 piętrze, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4.80 m.kw. (mieszkanie usytuowane w budynku wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, docieplonym, wybudowanym w 1983r. w technologii "wielka płyta"),  położonego: 09-410 Płock, Szarych Szeregów 3. wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku (Adres spółdzielni: 09-407 Płock, ul.Gierzyńskiego 17 ) dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 208 114,00zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 811,40/1. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 85 20300045 1110 0000 0203 0240

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płocku przy Al. Kilińskiego 10 b akta egzekucyjne, a w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock tel.: 24 2622430 fax.: 24 2688679 mail: plock3@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124626

 

Numer oferty: L/7/N/03/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 138.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie