[Archiwalny] POŁCZYN-ZDRÓJ, WOJ. zachodniopomorskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: 

-działki gruntu nr 78/9 oznaczona jako RIUTb grunty orne-0,0500 ha,RIVa-grunt.y orne-0,020 ha B-R IVa-użvtki rolne zabudowane -0,2643 ha i nieużytki-0,1600 ha na działce znajdują się 2 połączone ze sobą budynki produkcyjno-magazynowe częściowo murowane i częściowo konstrukcji drewnianej z poddaszem nieużytkowym niepodpiwniczone o pow.zabudowy 67m2 i 120m2 oraz 3 budynki biurowo-produkcyjno-maagazynowe,murowane I kondygnacyjne, niepodpiwniczone o powierzchni zabudowy 193m2 60rn2 150m2,budynki 

-działka gruntu nr 78/4 o znaczona jako Rlllb-grunty ome-0,4159ha, R1 Va grunty orne -0.5460ha.B-K 1V a-użytki rolne zabudowane -0,0670ha,N-nieuzytki -0,0S76ha na działce znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy murowany,parterowy,niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 206m2, 

-działka gruntu nr78/5 oznaczona jako RIVb-grunty orne 0,6549ha,B-RIVa-użytki rolne niezabudowane natomiast pozostała powierzchnia tej działki - 0,0055ha częściowo porośnięta drzewami i zakrzaczeniami o dużym stopniu zarośnięcia, a częściowo stanowi popękany stary utwardzony plac.

-działka gruntu , 78/1 oznaczona jako RJVa-grunty orne-0,04ha , RIVb-grunty orne~0,02ha działkę stanowi teren wykorzystywany, jako wewnętrzna droga dojazdowa do drogi publicznej

położonej: 78-320 Połczyn-Zdrój, Zajączkowo, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą Suma oszacowania wynosi 316 000,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 210 666,67z1. (do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 600,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 20300045 1110 0000 0274 6030

Zgodnie z przepisem art.976 §ł kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie bedą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez. zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Białogardzie Karol Rudziński Kancelaria Komornicza Wojska Polskiego 87/88, 78-200 Białogard tel. 9431: mail komornik@bialogard-komoraik.pl

 

Numer oferty: L/161/N/03/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny