[Archiwalny] POmorska Wieś, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2014r. o godz. 09:00, sala nr 129 w’ Sąd Rejonowy W Elblągu 82-300 Elbląg, Ul. Płk. Dąbka 8/12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 314 o powierzchni l,6725ha, oraz udział w wysokości 0,05 działki nr 309 o powierzchni 0,8821 ha położonej: 82-316 Milejewo, Pomorska Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 22 840,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 130,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 284,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Kredyt Bank SA O. w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.                                            

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy Ul. Płk. Dąbka 8/12 I Wydział Cywilny, odpis protokołu oszacowania nieruchomości  operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                                                 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) pr/.y Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski Kancelaria Komornicza w Elblągu 82-300 ELBLĄG Hetmańska 31/22 (ci. (055)232-05-42. 

 

Numer oferty: L/61/N/07/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 17.130,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka