[Archiwalny] Potuły, woj. pomorskie - budynek mieszkalny (178,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Kartuzach  Ryszard Pryzmont na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2014 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy KOŚCIUSZKI 26, 83-300 KARTUZY , pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy POTUŁY ,     83-315 POTUŁY, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o numerze ew. 162/25, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. 178 m2

Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach mieszczącym się pod adresem: KOŚCIUSZKI 26, KARTUZY , 83-300 KARTUZY .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Ryszard Pryzmont

Kancelaria Komornicza, Jeziorna 2, KARTUZY , 83-300 KARTUZY

tel. 58 681 18 68 / fax. 58 688 09 05

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123103

Numer oferty: L/120/N/02/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 125.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka